Aeolica verba apud Sappho et Alcaeum

Articuli:

Nom. sg. ὀ ἀ τό || Nom. pl. οἰ αἰ τά
Acc. sg. τόν τάν τό || Acc. pl. τοίς ταίς τά
Gen. sg. τώ τάς τώ || Gen. pl. τών τάν τών
Dat. sg. τῴ τᾴ τῴ || Dat. pl. τοίς ταίς τοίς

Pronomina personalia:

1sg.: Nom. ἔγω; Acc. ἔμε, με; Gen. ἔμεθεν, μεθεν; Dat. ἔμοι, μοι
2sg.: Nom. σύ; Acc. σέ, σε; Gen. σέθεν; Dat. σοί, τοι
3sg.: Acc. ϝέ; Gen. ϝέθεν; Dat. ϝοι

1pl.: Nom. ἄμμες; Acc. ἄμμε; Gen. ἀμμέων; Dat. ἄμμι
2pl.: Nom. ὔμμες; Acc. ὔμμε; Gen. ὐμμέων; Dat. ὔμμι
3pl.: Acc. ἄσφε; Gen. σφῶν; Dat. ἄσφι

Pronomina possessiva:

1sg. ἔμος, α, ον
2sg. σός, , όν

1pl. ἀμμέτερος, α, ον; ἄμμος, α, ον
2pl. ὐμμέτερος, α, ον?

ΣΑΠΦΩ

ὀνία = ἀνία “grief, sorrow” (Sapph.1.3 C)
τυῖδε = τῇδε “in this way, hāc (lat.)” (Sapph.1.5 C)
ποτα = ποτε “ever, umquam (lat.)” (Sapph.1.5 C)
ἐτέρωτα/ἀτέρωτα = ἑτέρωθι (κἀτέρωτα = καὶ ἑτέρωθε) “elsewhere, alibi (lat.)” (Sapph.1.5 C)
πήλοι = τηλοῖ “far, longe (lat.)” (Sapph.1.6 C)
ὐπαδεύξαισα = ὑποδεύξασα (aor. part. fem. ὑποζεύγνυμι) “subiugo (lat.)” (Sapph.1.9 C)
δί(ν)νημι = δινεύω “whirl” (δίννεντες Sapph.1.11 C)
μέσσος = μέσοςmedius (lat.)” (Sapph.1.12 C)
μάκαιρα = μάκαρ (f.) “blessed, happy” (Sapph.1.13 C)
κάλη(μ)μι = καλέω “call, summon” (Sapph.1.16 C)
ἀδικήω = ἀδικέω “wrong, injure” (Sapph.1.20 C)
αἰ = εἰ “if” (Sapph.1.5 C)
δέκομαι = δέχομαι “take, receive” (Sapph.1.22 C)
ὄσσος = ὅσος “as much/many as, as large as; how much/many!, how large!” (Sapph.1.26 C)
ναῦον = ναός (át. νεώς) “temple, shrine” (Sapph.2.1 C)
δεῦρυ = δεῦρο “hither, huc (lat.)” (Sapph.2.1 C)
ὄππᾳ = ὅπηquā (lat.)” (Sapph.2.2 C)
ὔσδος = ὄζος “branch” (Sapph.2.5 C)
βρόδον = ῥόδον “rose” (Sapph.2.6 C)
μέλλιχος = μείλιχος “gentle” (Sapph.2.11 C)
ὀμμ(ε)ίγνυμι = ἀναμείγνυμι (perf. part. ὀμμεμείχμενον = ἀναμεμείγμενον) “mix up, mix together” (Sapph.2.15 C)
κε = ἄν (Sapph.5.3 C)
ϝοῖσι = οἷς (dat. pl. ὅς) (Sapph.5.6 C)
πόημι = ποιέω “make, do” (Sapph.5.9 C)
πάροιθα = πάροιθε(ν) “before, in the presence of” (Sapph.5.11 C)
πόθεννος = πόθεινος “longed for” (Sapph.15.3 C)
στρότος = στρατός “army” (Sapph.16.1 C)
πέσδος = πέζος “on foot” (Sapph.16.1 C)
κῆνος = (ἑ)κεῖνος “ille (lat,)” (Sapph.16.3 C)
ὄττις = ὅστις (ὄττω = οὕτινος) “whoever, whichever, quisquis (lat.)” (Sapph.16.3 C)
πάγχυ = πάνυ “perfectly, very; by all means” (Sapph.16.5 C)
περρέχω = περιέχω “embrace, surround” (Sapph.96.9 C)
καλλείπω = καταλείπω “leave behind” (Sapph.16.9 C)
ὀν = ἀνά (vid. infra ὀνψύχω)
ὔπα = ὑπό (vid. supra ὐπαδεύξαισα)
βόλλομαι = βούλομαι “will, wish” (Sapph.16.17 C)
ἀμάρυχμα = ἀμάρυγμα “sparkle” (Sapph.16.18 C)
πεδά = μετά (Sapph.53.4 C)
ἀπικνέομαι = ἀφικνέομαι “arrive at, reach” (Sapph.17.18 C)
τέουτος (fem. τεαύτα) = τοιοῦτος “of this/that sort, such (as this)” (Sapph.23.4 C)
παννυχίσδω = παννυχίζω “celebrate a night-festival” (Sapph.23.13 C)
ἀπύ = ἀπό (Sapph.27.3 C)
ἄγι, ἄγιτε = ἄγε, ἄγετε “come on!” (Sapph.27.2 C)
ζαλέγω = διαλέγω “pick out” (Sapph.27.3 C)
ἀππέμπω = ἀποπέμπω “send off, dismiss” (Sapph.27.7 C)
ὐμᾶλιξ = ὁμῆλιξ “of the same age” (Sapph.30.7 C)
ὤνηρ = ἁνήρ (contr. ὁ ἀνήρ) “the man” (Sapph.31.2 C)
ὐπατρέχω = ὑποτρέχω “run under” (Sapph.31.10 C)
ὄππα = ὄμμα “eye” (Sapph.31.11 C)
ὄρη(μ)μι = ὁράω “see” (Sapph.31.11 C)
κακχέω = καταχέω “pour down” (Sapph.31.13 C)
ἀγρέω = αἱρέω “take, seize” (Sapph.31.14 C)
ἔμμι = εἰμίsum (lat.)” (Sapph.31.15 C)
αἴθε = εἴθεutinam (lat.)” (Sapph.33.1 C)
σελάννα = σελήνη “moon” (Sapph.34.1 C)
φάεννος = φαεινός “shining” (Sapph.34.2 C)
ὄπποτα = ὁπότε “when(ever)” (Sapph.34.3 C)
μάομαι = μαίομαι “seek after” (Sapph.36 C)
ποθήω = ποθέω “long for, yearn after” (Sapph.36 C)
στάλαχμος = σταλαγμός “dropping, dripping” (Sapph.37.1 C)
νόημμα = νόημα “thought” (Sapph.41.1 C)
ὄρπετον = ἑρπετόν “walking animal, creeping thing, snake” (Sapph.130.2 C)
ἆς = ἕως (conj.) “as long as, while; until” (Sapph.45 C)
κασπολέω = καταστελῶ (fut.) / κατασταλῶ (aor. subj. pass.) (< καταστέλλω) “arrange, lower” (Sapph.46.2 C)
ὀνψύχω = ἀναψύχω “refresh, revive by fresh air” (Sapph.48.2 C)
δοκίμωμι = δοκιμόω (=δοκέω) “think, seem” (Sapph.52 C)
ὄρανος = οὐρανός “sky” (Sapph.52 C)
βροδόπαχυς = ῥοδόπηχυς “rosy-armed” (Sapph.53 C)
κατθναίσκω = καταθνῄσκω “die away” (κατθάνοισα Sapph.55.1 C)
κἀν = καὶ ἐν (Sapph.53.3 C)
ἴα = μία (fem. εἷς) “una (lat.) (Sapph.56.1 C)
βράκος = ῥάκος “garment” (Sapph.57.3 C)
στύμα = στόμα “mouth” (Sapph.58.6 C)
χελύννα = χελώνη “tortoise, tortoise-shell (sounding-board of lyre)” (Sapph.58.8 C)
αὔως = ἠώς (Att. ἕως) “aurora (lat.)” (Sapph.58.15 C)
φίλη(μ)μι= φιλέω “love” (Sapph.58.21 C)
ἀέλιος/ἄλιος = ἥλιος “sun” (Sapph.58.22 C)
ὄνοιρος = ὄνειρος “dream” (Sapph.63.1 C)
ὄτα = ὅτε “when, whenever” (Sapph.63.2 C)
ζά = διά (Sapph.63.4 C)
ἔον = ἦν (1sg. imp. εἰμί) (Sapph.63.7 C)
ἄνητον = ἄνηθον “anise, dill” (Sapph.81.2 C)
ἀέρρω = ἀείρω “lift” (συναέρραισ’ Sapph.81.2 C)
Ψάπφω = Σαπφώ “Sappho” (Sapph.1.20 C)
πεδέπω = μεθέπω “follow after, cherish” (Sapph.94.8 C)
ὀμναῖσαι = ἀναμνῆσαι (aor. inf. act. ἀναμιμνήσκω) “call to mind, remember” (Sapph.94.10 C)
ἶρος = ἱερός “holy, sacred” (Sapph.94.25 C)
ἔπερθα = ὕπερθεν? “above” (Sapph.95.7 C)
ἔερσα = ἕρση “dew” (Sapph.96.12 C)
ζαφοίταμι = διαφοιτάω “wander” (Sapph.96.15 C)
ποι = που “anywhere, somewhere” (Sapph.96.17 C)
κῆθι = ἐκεῖθι “there” (Sapph.96.18 C)
ἔμμα = εἷμα “garment” (κἄμματα<καὶ ἔμματα Sapph.44.9 C)
αἰμίονος = ἡμίονος “mule” (Sapph.44.15 C)
βράδινος = ῥαδινός “slender, taper” 102.2 C)
πέρροχος = περίοχος “superior” (Sapph.106 C)
σάμβαλον = σάνδαλον “sandal” (Sapph.110.2 C)
πέμπε = πέντε “five” (πεμπε-βόηα Sapph.110.2 C)
πίσσυγγος = πίσυγγος “shoemaker” (Sapph.110.3 C)
ἴψοι = ὑψοῦ “high (adv.)” (Sapph.111.1 C)
ὐμήναος = ὑμέναιος “hymenaeus, the wedding or bridal song” (Sapph.111.2 C)
Ἄρευς = Ἄρης “Ares” (Sapph.111.5 C)
μέσδων = μείζων (comp. μέγας) “bigger) (Sapph.111.6 C)
ἄραμαι = ἀράομαι “pray to” (Sapph.141.6 C)
αἰμιτύβιον = ἡμιτύβιον “napkin” (Sapph.119 C)
δαύω = ἰαύω “sleep” (Sapph.126 C)
καττύπτω = κατατύπτω “strike, beat” (Sapph.140.2 C)
κῆ = ἐκεῖ “there” (Sapph.141.1 C)
ὄλπις = ὄλπη “leathern oil-flask” (Sapph.141.3 C)
βασίληες = βασιλεῖς (nom./voc. pl. βασιλεύς) “king” (Sapph.161.2 C)
κατεύδω = καθεύδω “(lie down to) sleep” (Sapph.168b.4 C)
δύγος = ζυγόνiugum (lat.)” (vid. infra σύνδυγος)
σύνδυγος = σύζυγοςconiunx “lat.” (Sapph.213.2 C)
μόλθακος = μαλθακός “soft” (Sapph.46.1 C)
ὐπίσσω = ὀπίσω “backwards, retro (lat.)” (Sapph.19.7 L-P)
κατισδάνω = καθιζάνω “sit down” (Sapph.43.7 L-P)
μύγις = μόγις “hardly, scarcely” (Sapph.62.7 L-P)

ΑΛΚΑΙΟΣ

ἀσυ(ν)νέτη(μ)μι = ἀσυνετέω “fail to understand” (Alc.326.1 L-P)
φορήμμεθα = φορούμεθα (1pl ind. mp φορέω) “to bear” (Alc.326.4 L-P)
ζάδηλος = διάδηλος “with holes in it” (Alc.326.7 L-P)
χόλαισι = χαλῶσι (3pl χαλάω) “slacken, loosen” (Alc.326.9 L-P)
ἄγκοννα = ἄγκοινα “halyard” (Alc.326.9 L-P)
βίμβλις = βυβλίς “cords of βίβλος” (Alc.326.13 L-P)
σάωμι = σῴζω “save” (σάοι Alc.326.13 L-P)
ἔχυρος = ὀχυρός “firm, lasting” (Alc.6.8 L-P)
δρόμ[ωμεν = δραμῶμεν (1pl subj. δρομέω? = τρέχω) “run” (Alc.6.8 L-P)
ἰμέρρω = ἱμείρω “long for, yearn after” (Alc.130.18 L-P)
καρύζω? = κηρύσσω “announce, proclaim” (Alc.130.19 L-P)
βόλλα = βουλή “council” (Alc.130.20 L-P)
τωνδέων = τῶνδε (gen. pl. ὅδε) (Alc.130.21 L-P)
ὄννελην = ἀνέλειν (aor. inf. act. ἀναιρέω) “take up; destroy, kill” (Alc.130.27 L-P)
οἵκημμι = οἰκέω “inhabit, settle” (Alc.130.31 L-P)
κρίννω = κρίνω “separate, decide” (Alc.130.32 L-P)
κάτεσσαν = καθεῖσαν (3pl aor καθίζω) “set, place” (Alc.129.3 L-P)
Ζόννυσ(σ)ος = Διόνυσος “Dionysus” (Alc.129.9 L-P)
τέρτος = τρίτος “third” (Alc.129.7 L-P)
σκέθω = σχέθω “hold” (Alc.129.8 L-P)
κακκτάνοντες = κατακτάνοντες (aor. part. κατακτείνω) “kill, slay” (Alc.129.19 L-P)
φύσγων = φύσκων “pot-belly” (Alc.129.21 L-P)
βραϊδίως = ῥᾳδίως “easily” (Alc.129.22 L-P)
κυνία = κυνέη “cap, helmet” (Alc.357.3 L-P)
θόρραξ = θώραξ “breast, trunk; coat of mail, scale armour” (Alc.357.6 L-P)
κτέννω = κτείνω “kill” (Alc.350.6 L-P)
μαχαίτας = μαχητής “fighter, warrior” (Alc.350.6 L-P)
δισχέλιοι = δισχίλιοι “two thousand” (Alc.69.2 L-P)
γινώσκω = γιγνώσκω “perceive, recognize, know” (Alc.69.6 L-P)
πεδέχω = μετέχω “share” (Alc.70.3 L-P)
πώνω = πίνω “drink” (Alc.332.2 L-P)
αὐάτα = ἄτη “bewilderment” (Alc.70.5 L-P)
κρέτος = κράτος “strength, power” (Alc.141.1 L-P)
ῥήα = ῤᾶ “easily” (Alc.34.7 L-P)
πήλοθεν = τηλόθεν “from afar” (Alc.34.10 L-P)
ἔννεκα = ἕνεκα (Alc.42.1 L-P)
Πέρραμος = Πρίαμος “Priam” (Alc.42.2 L-P)
γέννατο = ἐγένητο (3sg aor γίγνομαι) “be born” (Alc.327.2 L-P)
αἱμίθεος = ἡμίθεος “half-god” (Alc.327.13 L-P)
ἄλειππα = ἄλειμμα “unguent” (Alc.45.7 L-P)
κρετέω = κρατέω “rule over, conquer” (Alc.38.6 L-P)
ἄλλοτα = ἄλλοτε “at another time” (κἄλλοτα Alc.38.11 L-P)
ἄτερος = ἕτερος “the other” (Alc.346.5 L-P)
ἐνεικάμενος = ἐνεγκόμενος (aor. part. φέρω) “bring” (Alc.335.4 L-P)
καββάλλω = καταβάλλω “throw down” (Alc.338.5 L-P)
γνόφαλλον = κνέφαλλον “wool torn off” (Alc.338.8 L-P)
ἄνητον = ἄνηθον “anise” (Alc.362.1 L-P)
δέρα = δειρή “neck, throat” (Alc.362.1 L-P)
ὐπαθυμίς = ὑποθυμίς “a garland worn on the neck” (Alc.362.2 L-P)
κἀς = καὶ ἐς (Alc.117b.27 L-P)
ἀλάθεα = ἀλήθεια “truth” (Alc.366 L-P)

Anuncios